PEMBANGUNAN MODAL INSAN MENURUT ANALISIS DIWAN AL-SHAFI’I

Najihah Abd Wahid, Anas Mohd Yunus, Siti Fatimah Salleh, Khazri Osman

Abstract


Aspek-aspek pembangunan modal insan adalah antara aspek yang banyak dikeutarakan oleh Imam al-Shafi’i dalam diwan beliau. Kertas kerja ini akan membincangkan secara ringkas aspek-aspek pembangunan modal insan yang telah diberi perhatian oleh Imam al-Shafi’i dalam diwan beliau. Dengan mengaplikasikan pendekatan analisis kandungan, kajian ini akan meneroka teks-teks ungkapan beliau yang secara langsung membantu pembangunan modal insan. Dapatan kajian menunjukkan, Imam al-Shafi’i melantunkan hampir 15 teks penting berkaitan aspek-aspek pembangunan modal insan. Kajian ini diharap dapat membantu dari sudut menerapkan nilai-nilai penting dalam usaha untuk membangunkan modal insan sejagat.

Kata kunci: modal insan, Imam al-Shafi’i, diwan.

References


Abd Ghani Kanesan et.all (t.th). Pembangunan Modal Insan Melaui Program Akademik di IPTA Malaysia. USM Pulau Pinang: MEDC

Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al. (1391H). Manaqib al-Shafici li al-Bayhaqi, Kaherah : Dar al-Nasr

Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al. (1970). Manaqib al-Shafi’i li al-Bayhaqi, Pnyt.Sayyid ‘Ahmad Saqr. Kaherah: Maktabah Dar al-Turath.

Biqa’ie, Yusuf al-Shaykh Muhammad al. (1986). Diwan al-Imam al-Shafi’i. Beirut: Dar al-Fikr.

Daqar, Abd al-Ghani al. (1972). Al-Imam al-Shafii’ al-Faqih al-Sunnah al-Akbar. Beirut: Dār al-Qalam.

Haryati Shafi’i et.all. (2009). Pembangunan Modal Insan Ke Arah Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat. International Conference on Human Capital Development (ICONHCD 2009), 25-27 May 2009. Pahang: UTHM. ISBN 978-967-5080-51-7

Hashim Musa. (2004). Pemerkasaan Tamadun Melayu Malaysia Menghadapi Globalisasi Barat. Kuala Lumpur: Penerbit UM

Jundi, Abd al-Halīm al. (1969). Al-Imam al-Shafi’i-Nasir al-Sunnah wa Wadhi al-Usul, Jumhuriyyah al-Arabiyyah al-Muttahidah: t.tpt

Khafaji, Muhammad Abd Mun’im. (1322H). Diwan al-Imam al-Shafi’i . Mesir: Dar Ibn Zaidun

Mohd Kamal Hassan. (1996). Toward Actualizing Islamic Ethical and Educational Principles in Malaysia Society. Kuala Lumpur: ABIM

Mujahid Muṣṭafa Bahjat. (1986). Shi’r al-Shafi’i. Mawsil: Jamiat al-Mawṣil

Mujahid Mustafa Bahjat. (2003). Diwan al-Shafi’i. Baghdad: Dar al-Qalam.

Mahmud Rabi’ .(2005). Diwan al- Imam al-Shafi’i wa Hikamuhu. Amman: Dar al-Isra’

Noraian Mat Lazim dan Nooriah Yusof.(2012). Universiti, Pembangunan Modal Insan dan Penumpuan Ruang Komuniti Berpendidikan Tinggi di Malaysia. Journal Of Social Sciences and Humanities, Volume 7, Number 2, 308-327, ISSN:1823-884x

Rahimin Affandi. (1999). Krisis Remaja dan Media Massa di Malaysia: Suatu Tinjauan Dari Perspektif Islam. Jurnal Usuluddin. Bil. 10

Wan Mohd Noor Wan Daud. (2001). Pembangunan di Malaysia: Ke Arah Suatu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna. Kuala Lumpur: ISLAC