ASAS-ASAS MEDIA PENYIARAN BERTERASKAN ISLAM

Mohd Syahmi Mohd Miswan

Abstract


Media penyiaran merupakan salah satu bentuk komunikasi. Media penyiaran juga merupakan antara penyumbang besar dalam mempengaruhi dan membentuk tingkah laku masyarakat. Dalam usaha membangunkan sebuah masyarakat selari dengan ajaran Islam, masyarakat memerlukan media penyiaran berteraskan Islam. Media penyiaran berteraskan Islam di sini bermaksud satu alat komunikasi untuk menyampaikan maklumat kepada msayarakat berasaskan norma-norma tertentu yang ditetapkan oleh Islam. Berdasarkan kepentingan media penyiaran berteraskan Islam ini, maka apakah sebenarnya asas-asas yang diperlukan bagi sebuah media penyiaran berteraskan Islam? Bagi memperoleh hal tersebut, kertas kerja ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kepustakaan untuk mendapatkan data-data sekunder. Kemudian, analisis kandungan digunakan untuk menganalisis data-data tersebut. Hasilnya, media penyiaran berteraskan Islam diasaskan daripada tiga prinsip iaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Ketiga-tigas asas ini berperanan dalam membentuk peribadi mulia pelaku media penyiaran berteraskan Islam, membentuk dasar media penyiaran berteraskan Islam yang selari dengan Islam, dan menjamin penyampaian maklumat yang benar dan tepat.
Kata Kunci: Konsep, Media, Penyiaran, Berteraskan Islam

References


Ahmad Ikram Abdullah (1997). Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam: Pendekatan Pengalaman Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Simposium Pembangunan Berteraskan Islam anjuran Universiti Sains Malaysia.

Alan Hancock (1970). Mass Communication. Longman Group Limited, London.

Astro AWANI (2013, 14 Disember). Semua Ajaran Syiah Di Malaysia Adalah Menyeleweng – JAKIM. Diakses daripada http://www.astroawani.com/berita-malaysia/semua-ajaran-syiah-di-malaysia-adalah-menyeleweng-jakim-26941 pada 20 September 2016.

Berita Harian (2015, 24 Ogos). Didik Rakyat lebih Beradab Luah Pandangan. Diakses daripada http://www.bharian.com.my/node/76879 pada 18 september 2016.

Christine Beckert (1992). Getting Started in Mass Media. NTC Publishing Group, Amerika Syarikat.

Eduard Depari dan Colin MacAndrews (1978). Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan. Gadjah Mada University Press.

Yogyakarta Ismail Yusoff & Shukri Ahmad (2001). Pembangunan Islam Menurut Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz bin Nik Mat. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) IV : Ulama Pemacu Transformasi Negara, hlm. 218-224.

Everette M. Rogers. (1986). Communication Technology: The New Media in Society. The Free Press, New York.

Hamzah Hamdani (1982). Media Massa dan Peranannya di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Harakah Daily (2015, Januari 11) Ramai Kecam Gadis Bertudung Dipeluk artis Lelaki K-Pop. Diakses daripada

http://www.harakahdaily.net.my/index.php/berita-utama/33182-ramai-kecam-gadis-bertudung-dipeluk-artis-lelaki-k-pop pada 6 November 2016

Hussain Unang, (1994). Kamus at-Tulab. Dar al-Fikr. Kuala Lumpur

JB Wahyudi, (1994). Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran. PT Gramedia . Jakarta, Indonesia.

Kamus Dewan. ed ke-4 (2007). Dewan Bahasa & Pustaka. Kuala Lumpur.

L. John Martin, Amju Grover Chaudry terjemahan Bukhory Ismail (1997). Sistem Media Massa Suatu Perbandingan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Lawrence Grossberg, Ellen A Wartella, D. Charles Whitney, J. Macgregor Wise (2006). MediaMaking: Mass Media in Popular Culture. Sage Publications Inc. California. USA. 2nd Edition

Mahayudin Haji Yahaya (1986), Islam dan Pembangunan Negara.: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi

Marzuki Sepiaail, Raja Fakhrizan Mohd Shukri, dan Alias Mat Saad (2016). Komunikasi dan Penyiaran Dalam Islam. Siri Politeknik. Oxford Fajar, Kuala Lumpur.

Melvin L. De Fleur dan Sandra Ball-Rokeach terjemahan Noor Bathi Badarudin (1988). Teori Komunikasi Massa. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur

Mohd Nasran Mohamad (2009). “Kerangka Media Menurut Perundangan Islam”, dalam Mohd Safar Hashim dan Zulkiple Abd Ghani. Komunikasi Di Malaysia: Satu Penelitian Awal Pendekatan Islam Hadhari. Institut Islam Hadhari, Bangi, Malaysia

Mohd Yahya Mohamed Ariffin (2012). Perhubungan Media di Malaysia. Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Monika @ Munirah Abd Razzak dan Nik Mohd Zaim Ab Rahim dalam Ariffin, Khadher Ahmad, Ishak Hj. Suliaman, Sedek (2014) Tajdid in Qur'anic Studies. Department of al-Quran and al-Hadith, APIUM.

Muhammad Syukri Salleh (2003). Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Berteraskan Islam. Pulau Pinang; Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Muhammad Syukri Salleh (2005). Pembangunan Berteraskan Islam. Kuala Lumpur; Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Musa Ibrahim (2012). Media and Religious Engagement: Shaykh Seebaway Zakaria and Ghanaian Broadcasting Media in Annual review of Islam in Africa. Issue No 11. University of Cape Town.

Paul Proctor (2007). Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press. United Kingdom.

Sinar Harian (2015, 15 Disember). Gunakan Media Sosial Untuk Kebaikan. Diakses daripada

http://www.sinarharian.com.my/nasional/gunakan-media-sosial-untuk-kebaikan-1.462271 pada 18 September 2016.

Thomas W. Cooper, (1989). Communication Ethics and Global Change. Longman. White Plains, New York.

Utusan Malaysia (2013, 27 Julai). Ambil Tahu Bahaya Penyebaran Ajaran Syiah Di Malaysia. Diakses daripada

http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20130727/re_02/Ambil-tahu-bahaya-penyebaran-ajaran-Syiah-di-Malaysia pada 20 September 2016.