MATLAMAT AKHIR PELAKU POLITIK ISLAM: ANALISIS KONSEPTUAL BERASASKAN HADITH-HADITH PILIHAN

Kamarul Ariffin Ithnan, Mohd Syakir Mohd Rosdi

Abstract


Kertas kerja ini dilakukan untuk meneliti matlamat akhir pelaku politik Islam berdasarkan Hadith-hadith pilihan Rasulullah SAW. Matlamat akhir yang benar dari sudut Islam harus diteliti disebabkan muncul pelbagai kehendak dalam berpolitik. Ada yang berkehendakkan menang dalam pilihanraya, ada yang berkehendakkan populariti dan ada yang berkehendakkan banyak pengikut. Kehendak-kehendak ini telah membentuk matlamat yang tidak selari dengan matlamat akhir pelaku politik Islam dari perspektif Islam. Persoalannya, apakah matlamat akhir tersebut? Kajian ini dilakukan dengan menggunakan kaedah kepustakaan dan analisis kandungan. Kaedah kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, manakala analisis mawdu‘iy digunakan untuk menganalisis data-data tersebut.Hasilnya, kertas kerja ini mendapati matlamat akhir pelaku politik Islam adalah untuk mencapai mardat Allah (keredaan Allah SWT).

Kata kunci: Matlamat Akhir, Pelaku Politik Islam, Analisis Konseptual, Hadith-hadith Terpilih

References


Abd Rauf Hasan (2011). Kamus: Bahasa Arab- Melayu. Bahasa Melayu-Arab. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Abu Abil Hassan Ibn Musa (2004). Muntakhab Ahadith. Kuala Lumpur: Klang Book Centre.

Afnan Hamimi Taib Azamudden (2015). Prinsip politik dakwah dalam gerakan politik Islam: Satu sorotan. Kertas kerja yang dibentangkan dalam persidangan “Workshop Antarabangsa Pembangunan Berteraskan Islam” (WAPI-8) pada 10-13 Jun 2015 di Universitas Muhammadiyyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Indonesia.

Ahmad Warson Munawwar (1984). Al Munawwar Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif.

Aidit Ghazali (1990). Development: An Islamic perspective. Selangor: Pelanduk Publications.

Arbak Othman (2005). Kamus komprehensif bahasa Melayu. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Asyraf Wajdi Dusuki (2013). Fleksibiliti uslub dakwah. Diakses daripada http://kronikapemuda.blogspot.com/2013/08/syarahan-prof-dr-asyraf-wajdi-di-uiam. html. pada 20 Mei 2015.

Badruddin Abi Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-‘Ainiy (855H). ‘Umdat al-Qariy syarh Sahih al-Bukhariy. Beirut: Dar Kutb al-‘Ilmiyyah.

Esposito, J. L. (1990). Islam dan politik. (Terj.) Joesoef Sou’yb. Jakarta: Bulan Bintang.

Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA) (1999). Tafsir al-Azhar. Jil. 4. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ptd.

Ikramullah Jan (1996). Zadu al-Da‘ie. Lahore: Maktabah Sa‘idiyyah.

Jamaluddin Yusuf al-Miziy (654). Tahzib al-Kamal Fi Asma’ al-Rijal. Lubnan: Risalah Publisers.

Kamarul Ariffin Ithnan (2015). Matlamat akhir pembangunan berteraskan Islam: Analisis pandangan tokoh-tokoh. Kertas kerja yang dibentangkan di Workshop Antarabangsa Pembangunan Berteraskan Islam (WAPI-8), anjuran Universitas Muhammadiyyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Indonesia pada 10 Jun hingga 14 Jun 2015, di UMSU, Medan, Indonesia.

Khurshid Ahmad, Prof. (1994). Islamic approach to development-Some policy implications, Islamabad. Pakistan: Institute of Policy Studies.

Lidwa ensiklopedia sembilan kitab Hadith. Diakses daripada http://lidwa.com/app/ pada 19 Ogos 2016.

M. Din Syamsuddin (2000). “Antara yang berkuasa dan yang dikuasai, refleksi atas pemikiran dan praktek politik Islam”, Jurnal Al-Jami’ah, Vol. 39, No.1, Januari–Juni.

M. Umer Chapra (1995). Islam and the economic challenge (Islamic economics series, No. 17). Riyadh: International Islamic Publising House.

M. Umer Chapra (1996). Islam dan pembangunan ekonomi (Islam and economic development). Terjemahan Adi Setia Mohd Dom. Selangor: The International Institute of Islamic Thought (ISTAC). Selangor: Malaysia dan Thinker’s Library Sdn. Bhd.

Mohd Shukri Hanapi (2012). “Tasawur pembangunan dalam al-Qur’an: Kajian tafsir al-Mawdu’iy”, Tesis yang diserahkan kepada Pusat kajian pengurusan pembangunan Islam (ISDEV) Universiti Sains Malaysia bagi memenuhi ijazah Doktor Falsafah Sains Kemasyarakatan.

Mohd Syakir Mohd Rosdi (2013). Ekonomi politik Islam: Teori dan falsafah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Syakir Mohd Rosdi (2014). Tahaluf siyasi dalam ekonomi politik Islam: Satu kajian teoretis. Tesis yang diserahkan kepada Pusat kajian pengurusan pembangunan Islam (ISDEV) Universiti Sains Malaysia bagi memenuhi ijazah Doktor Falsafah Sains Kemasyarakatan pengkhususan dalm bidang Ekonomi Politik Islam.

Mohd. Kamal Hassan, (1990). “Pembangunan yang berteraskan Islam”, dlm. Muhammad Syukri Salleh (Peny.). Konsep dan pelaksanaan pembangunan berteraskan Islam. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Mohd. Shukri Hanapi (2013). Tasawur Islam dan pembangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Azhar (1996). Filsafat politik, perbandingan antara Islam dan Barat. Jakarta: PT Raja Grofindo Persada.

Muhammad Idris al-Marbawiy (1955). Mukhtasar al-Tirmidhiy wa syarhihi bi Lughati al-Jawi al-Malayu al-Musamma Bahr al-Madhi. Mesir: Dar al-Fikr.

Muhammad Syukri Salleh (2000). Pembangunan zaman Rasulullah SAW: Antara kemiskinan dan kekayaan. Pulau Pinang: Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Projek Pengurusan Pembangunan Islam (IDMP), USM.

Muhammad Syukri Salleh (2002). Pembangunan berteraskan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Disrtibutors Sdn. Bhd.

Muhammad Syukri Salleh (2003). Tujuh prinsip pembangunan berteraskan Islam: Pulau Pinang: Pusat pengajian pengurusan pembangunan Islam, USM.

Muhammad Syukri Salleh (2009). “The philosophical foundations of Islamic development: Khurshid Ahmad’s conception revisited” dlm. proceedings Langkawi Islamic finance.

Muhammad Yusuf al-Kandahlawiy dan Muhammad Ilyas al-Kandahlawiy (1944). Hayatu al-Sahabat. Beirut: Dar al-Fikr.

Munawir Sjadzali (1993). Islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran. Jakarta: UI Press.

Nik Mustapha Nik Hassan (2014). Pandangan alam Islam dalam peradaban ekonomi. Selangor: IKIM.

Noresah Baharom (2007). Kamus dewan edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ramli Awang (1989). Ruh tauhid dalam gerakan Islam. Petaling Jaya: Al- Rahmaniah.

Ramli Awang (1997). Tasawwur rabbani menurut al-Qu'ran dan al-Sunnah. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.

Rosmawati Ali (2005). Pengantar ulum Hadith. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Sheikh Abdullah Basmeih (1980). Tafsir pimpinan al-Rahman dan ejaan kata-kata istilah agama. Kuala Lumpur: Perchetakan Mas Sdn. Bhd.

Todaro, Michael P. (1977). Economic development in the third world. London: Longman Group Limited.

Warjio, Ph. D (2016). Politik pembangunan. paradoks, teori, actor dan ideology. Jakarta: KENCANA, no. 23, Rawamangun.

Yusuf al-Qaradawiy (1996). Memahami keutamaan berasakan al-Qur’an dan Sunnah. Petaling Jaya: Angkatan Belia Islam Malaysia.